Naudojimosi Avarinis.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Interneto svetainės www.avarinis.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato autoservisų informacijos ir paslaugų teikimo interneto svetainėje www.avarinis.lt (toliau –Svetainė) sąlygas bei tvarką, šių paslaugų vartotojų (toliau – Klientas) teises, pareigas bei atsakomybę. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi Svetainėje ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.
1.2. Svetainės veiklą vykdo Tiekėjas.
1.3. Taisyklės yra privalomos Klientui. Klientas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis patalpindamas servisą arba naršantys Svetainėje. Klientas, nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Svetainės dalyviais.
2. Svetainės veikla
2.1. Svetainėje yra teikiamos techninės priemonės skirtos patalpinti sekančią infromaciją: įmonių pavadinimai, telefonai, adresai, žemėlapiai, el.paštai, darbo laikai ir kitos paslaugos (toliau – servisas). Adresų ir servisų atvaizdavimas žemėlapyje, maršruto paieška bei objekto paieška aplink pasirinktu spinduliu.
2.2. Tiekėjas pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą, neįspėdamas Kliento. Taip pat Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Klientas toliau naudosis Svetaine, tai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais.
2.3. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti, kad nurodytos paslaugos bus mokamos, nustatydamas paslaugų įkainius ir jų apmokėjimo tvarką.
3. Draudžiama informacija
3.1. Draudžiama naudotis Svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, kurie pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises, pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, paviešintų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija, būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą, atvaizdą, vardą ir t.t., prieštarautų visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Taip pat draudžiama informacija apima, bet neapsiriboja programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis interneto svetainės saugumą. Klientams draudžiama servise pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Serviso aprašyme draudžiama talpinti nuorodas į kitas svetaines.
3.2. Visa Svetainėje paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.
3.3. Svetainėje galima patalpinti servisus tik apie automobilių, motociklų, sunkiosios technikos ir kitų transporto priemonių remonto, transportavimo ir kitas serviso paslaugas.
3.4. Patalpindamas servisą Klientas patvirtina, kad jis turi teisę disponuoti patalpinta kontaktine informacija ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Patalpindamas servisą ar jį redaguodamas, Klientas prisiima visą atsakomybę už jų turinio atitikimą Svetainės taisyklėms.
3.5. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Kliento priėjimą prie Svetainės ar naudojimąsi Svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo.
4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga
4.1. Visos intelektinės teisės į prekių ženklą, Svetainėje esanti tekstinė, grafinė ir kitokia informacija ir programinė įranga priklauso Svetainei ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą.
4.2. Griežtai draudžiama be tiekėjo leidimo naudoti ir platinti Svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją.
4.3. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, tekstinės, grafinės, dizaino ir Svetainės duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
5. Atsakomybė
5.1. Tais atvejais, kai Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar fizinių asmenų tinklalapius, mes neatsakome už ten pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą.
5.2. Tiekėjas neatsako už Klientų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Svetainės paslaugų teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl servisų teikiamų paslaugų.
5.3. Klientai savarankiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
5.4. Klientai įsipareigoja nevykdyti ir neužsiimti jokia veikla, kuri gali sąlygoti paslaugų teikimo sutrikimus, tame tarpe nevykdyti neteisėto jungimosi prie tarnybinių stočių, susijusių su paslaugų teikimu.
5.5. Tiekėjas atsako tik už informacijos pateiktos serviso aprašyme techninį patalpinimą į interneto svetainės duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą.
5.6. Tiekėjas neatsako už serviso pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei.
5.7. Tiekėjas neatsako dėl Svetainės veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių vartotojas negali naudotis Svetaine.
6. Asmens duomenys ir jų tvarkymas
6.1. Svetainė informaciją apie Klientus renka registracijos metu, Klientui lankantis Svetainėse ir kitais teisės aktams neprieštaraujančiais bei su Svetainės veikla suderinamais būdais.
6.2. Svetainė turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetainėmis Kliento pateiktus ar Svetainė kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir joje nurodytais tikslais. Svetainė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
6.3. Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams, užtikrinti tinkamą jų kokybę, pasiūlyti Klientams galimybių naudotis naujais Svetainėje sukurtais ir (ar) vystomais produktais. Kliento duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei konkrečios Svetainės duomenų bazės administravimo tikslu bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Svetainė rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
6.4. Klientas Svetainėse pagal poreikį pateikia telefono numerį, el. pašto adresą, įmonės adresą, įmonės pavadinimą ir pan. Kliento Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kliento.
6.5. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas suteikia teisę Svetainei valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis. Klientas turi teisę atšaukti šį savo leidimą Svetainė bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ar valdymą, panaikinti Asmens duomenis (įskaitant ir jo registracijos paskyrą).
6.6. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui Svetainėse laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainių duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Svetainės įgalioto darbuotojo.
6.7. Pateikdamas Asmens duomenis Klientas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis Svetainėse tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, kai duomenys pateikiami Svetainėse kaip kontaktiniai Kliento duomenys.
6.8. Svetainė deda visas pastangas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
6.9. Svetainė tvarkydamas Asmens duomenis:
6.9.1. naudos Asmens duomenis paslaugų teikimui ir (ar) Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie paslaugas, Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
6.9.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atskirus atvejus, ir tik iš anksto gavus Klientų sutikimą dėl tokio duomenų perdavimo ir (ar) atskleidimo konkrečiam trečiajam asmeniui, taip pat jei tai būtina teikiant paslaugas, kad paslauga būtų teikiama tinkamai ir nenutrūktų jos teikimas arba toks perdavimas privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;
6.9.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
6.10. Svetainė tiesioginės rinkodarostikslais tvarko Kliento asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas. Tvarkant duomenis šiame punkte numatytais tikslais:
6.10.1. Kliento Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Kliento sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti;
6.10.2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Kliento duomenys Svetainės duomenų bazėje yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio Kliento prisijungimo prie paskyros dienos;
6.10.3. Suėjus duomenų tvarkymo pabaigos terminams, Asmens duomenys sunaikinami Svetainės įgalioto darbuotojo.
6.11. Svetainė sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna tiesiogiai iš Klientų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Svetainės tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Klientas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
6.12. Svetainė, gavusi iš Klientų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka juos gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo savo paties Paslaugų rinkodarai, Klientui sudarant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo, jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
6.13. Svetainė stengiasi siųsti Klientą dominančią informaciją ir pasiūlymus. Svetainė gali derinti turimą informaciją apie Klientą su iš trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Klientui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Klientui.
6.14. Klientas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Klientas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Svetainė el. laišku į info@avarinis.lt. Svetainė pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Kliento duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.15. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.16. Svetainė atkreipia Kliento dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Kliento asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus ir kitas panašias priemones savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Klientą. Svetainės taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Svetainė nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.
7. Slapukų naudojimas
7.1. Svetainė naudoja slapukus siekiant nustatyti Klientų vartojimo įpročius Svetainėje, taip pat pagerinti Klientų galimybes lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas Paslaugas Klientams. Slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos Kliento kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti Paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
7.2. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Klientas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Klientas atvyko į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Klientas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento el. pašto adresas. Dėl slapukų naudojimo Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos el.paštą), o Klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėje.
7.3. Slapukais gaunamą informaciją Svetainė naudoja tokiais tikslais:
7.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Klientus siekiant atverti tokiems Klientams jų užsakytą Turinį ir (ar) paslaugas;
7.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Klientams;
7.3.3. Klientų vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti būtent Klientui aktualų Turinį ir tobulinti Svetainę pagal Kliento pageidavimus;
7.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
7.4. Slapukus Klientui gali įrašyti reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
7.5. Svetainė nepažeisdama teisės aktų gali apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
7.6. Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą atlikdamas registraciją Svetainėje; jei Kliento naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas. Svetainėje pateiktame pranešime apie slapukus paspaudęs „Sutinku“ žymą.
7.7. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jeigu Klientas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.
7.8. Svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
7.8.1. Techniniai slapukai būtini naršymui Svetainėje ir siekiant naudotis jos pagrindinėmis funkcijomis. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis.
7.8.2. Funkciniai slapukai leidžia įsiminti Kliento pasirinkimus (tokius, kaip prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, Klientui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.
7.8.3. Analitiniai slapukai naudojami Klientų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Svetainė tokių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė analitiniais tikslais naudoja ir trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.
7.8.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami norint parodyti paslaugas ir (ar) Turinį, kurie galėtų dominti Klientą ar pasiūlyti panašias, kurias jau Klientas žiūrėjo.
7.8.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Klientui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Svetainė neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai kontroliuojama šių šalių.
7.8.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją. Pavyzdžiui, jie naudojami Klientui norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu draugams arba išreikšti patikimą.
7.8.7. Laikinieji slapukai Lankytojui išėjus iš Svetainės pašalinami iš Kliento kompiuterio (ar kito įrenginio). Nuolatiniai slapukai Kliento kompiuteryje (ar kitame įrenginyje) tipiškai tvarkomi slapuko galiojimo laiką. Klientas savo sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.).
7.9. Slapukų sąraše nurodyti tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Lankytojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo sąlygas Klientas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika.